ساري – کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

کدپستی 4818168984

صندوق پستی 578

011-33687574-6

d.kalantari@sanru.ac.ir

dkalantari2000@gmail.com

neda.esmaeeli1990@gmail.com

شنبه تا چهارشنبه – 7:30 الی 15:30