امضاء تفاهم نامه همکاری با دانشگاه علوم پزشکی ولگوگراد و دانشگاه دولتی کشاورزی ولگوگراد

تفاهم نامه ی همکاری سه جانبه بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، علوم پزشکی ولگوگراد و دانشگاه دولتی کشاورزی ولگوگراد روسیه به امضاء رسید.

به گزارش روابط عمومی، قرارداد همکاری بین المللی در زمینه فعالیت علمی و تحقیقاتی بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و دانشگاه دولتی علوم پزشکی ولگو گراد و دانشگاه دولتی کشاورزی ولگو گراد به امضا رسید.
دکتر تیموری در مورد این قرارداد اظهار داشت: موضوع این قرارداد در زمینه همکاری جهت تهیه و اجرای پروژه علمی-تولیدی ایران و روسیه با عنوان مواد اولیه گیاهان پزشکی برای کاربرد فارماکولوژیک بوده است.
وی با بیان اینکه این قرارداد با اعتبار ۵ سال به امضای دانشگاه های دولتی علوم کشاورزی ولگوگراد و علوم پزشکی ولگوگراد رسید گفت: طرفین متعهد شدند همکاری در زمینه های مشترک به صورت سه جانبه در اجرای تحقیقات، آزمایش، عملیات علمی و طراحی، مشاوره و بازرسی در چهارچوب پروژه مشترک داشته باشند.
رییس دانشگاه در ادامه افزود: همچنین در این قرارداد مقرر شد برای افزایش سطح حرفه ای کارشناسان طرف قرارداد در چارچوب پروژه مشترک دوره های کارآموزی و سمینارها و کنفرانس های مشترک برگزار شود.